Jägarnas Riksförbunds anlagsprov/diplomtest

JRF’S BESTÄMMELSER FÖR LÄMPLIGHETSTEST AV HUNDAR I VILDSVINSHÄGN

1.      Ändamål
Ändamålet för provet är att avgöra huruvida hunden är lämplig för att användas till vildsvinsjakt. Bedömningen ska utgå från de etiska riktlinjer som antagits i Jägarnas Riksförbunds vildsvinspolicy. Bedömningen ska också utgå från de lagar som reglerar användandet av hundar vid jakt (Se bland annat §27 Jaktlagen och §16 Jaktförordningen).

2.      Godkännande av hägn
Representant från JRF beslutar om godkännande av hägn för lämplighetsbedömning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till följande saker:
-          Hägnet ska vara godkänt av Länsstyrelsen. För att hund ska få användas under tider då förbud mot hundjakt råder måste Länsstyrelsen meddela undantag för detta.
-          Hägnet ska vara av sådan storlek och beskaffenhet att viltet tillåts ha ett beteende som till övervägande del påminner om det hos de frilevande artfränderna. Viltet i hägnet ska ha naturlig möjlighet att söka skydd undan väder och vind och även ha möjlighet att, under hundtesterna, ta sin tillflykt till områden i hägnet där de känner sig tryggare.
-          Viltet i hägnet ska uppvisa ett beteende som till övervägande del påminner om det hos de frilevande artfränderna. Dessutom bör viltets storlek och eventuella gruppers sammansättning vara lämpliga för hägnets syfte.
-          JRF förbehåller sig rätten till oanmälda inspektioner för att säkerställa att de krav som i övrigt ställs på testobjektet upprätthålls.

3.      Organisation
Jägarnas Riksförbund, samt vid eventuellt uppkommet behov i samarbete med andra intresseorganisationer och myndigheter, utformar regler och utvärderar dessa kontinuerligt.
-          JRF centralt utser lämpliga och väl utbildade huvudmän för verksamheten.
-          Huvudmännen föreslår till JRF centralt lämpliga domare för verksamheten.
-          JRF centralt godkänner domare för verksamheten. Domaren ska vara godkänd som jaktprovsdomare för ras som används vid vildsvinsjakt. JRF kan medge undantag från den här regeln om en domare ändå kan anses besitta sådan kunskap att han kan bedöma hundar.

4.      Deltagande
Testet är öppet för alla hundraser samt blandrashundar, oavsett organisationstillhörighet.
-          Vid testdagen skall hunden ha uppnått en ålder av 12 månader.
-          Hunden skall vara registrerad och Id-märkt enligt Jordbruksverkets regler.
-          Dräktig tik med beräknad nedkomst inom 30 dagar eller 75 dagar efter valpning får inte delta.
-          Tikar får starta efter sista hanhund.
-          Hund som visar aggressivitet genom utfall eller uppträder hotfullt mot människor, annan hund och/eller vildsvin skall avvisas. Detta ska på lämpligt sätt testas innan hunden släpps in i hägnet.
-          Hundägaren ansvarar själv för eventuella skador på egendom orsakade av hunden. Egendomsskador innefattar även skador på vildsvin.
-          Hunden ska vara försäkrad och försäkringsbevis ska uppvisas på begäran.
-          Hunden ska vara i god fysisk form och inte ha några sjukdomar, oläkta eller utläkta skador som påverkar hunden.
-          Om domaren begär det ska ägaren ska skriva under ett medgivande som ger domaren eller hägnets huvudman mandat att agera om hunden uppvisar ett olämpligt beteende som riskerar att skada vildsvinen. Vidare erkänner hundägaren sitt strikta ansvar och intygar att hunden släpps frivilligt och på egen risk.

Det är förbjudet att aga hund. Hunden testas på ägarens begäran och ansvar.

5.      Avgift och intyg
-          Avgiften erläggs före lämplighetstestet.
-          Intyg med betyget ”Lämplig” utfärdas för varje godkänt lämplighetstest.
-          Ett skriftligt omdöme kan utfärdas för hundar med betyget ”Ej lämplig”.

6.      Hundens utrustning
Hundens utrustning bör i möjligaste mån vara densamma som vid jakt. Det är därför tillåtet att använda såväl pejlutrustning, signalfärgade plagg eller så kallade ”skyddsvästar”. Munkorg är inte tillåten.

7.      Testets genomförande
a)      Domaren får träffa hunden för att bedöma att hunden inte visar aggressiva tendenser gentemot människor.
b)      Hunden ska inte uppvisa vare sig överdriven rädsla eller aggressivitet mot vildsvinen.
c)      Tillsammans med domaren går hundföraren in i hägnet och släpper hunden. Hunden har nu 20 minuter på sig att finna vildsvin i hägnet. Om hunden inte finner vildsvinen under utsatt tid noteras detta och domaren hjälper hundföraren att lokalisera vildsvinen.
d)     Efter att hunden har funnit vildsvinet ska den arbeta med vildsvinet i minst 20 minuter genom att antingen driva eller skälla ståndskall. För ställande hundar accepteras att den inte skäller när vildsvinet löper, utan att den i stället jobbar tyst för att försöka få vildsvinet att stå.
e)      Efter 20 minuters arbete med vildsvinet ska hundföraren kalla in och koppla hunden. Om domaren bedömer att det behövs kan ytterligare 10 minuter läggas till provet. Detta kan ske till exempel om domaren inte har haft chans att se tillräckligt mycket av hundens arbete. Hunden måste arbeta med vildsvinen under minst 5 minuter totalt för att kunna bedömas.
f)       Hunden kopplas och testet avbryts.

8.      Bedömning
Testet ska utföras på ett sådant sätt så det i möjligaste mån imiterar jaktsituationer. Domaren bör vara passiv och låta hundföraren styra hunden. Dock kan domaren svara på vissa frågor om osäkerhet råder. Domaren bör inte förenkla provet för hundföraren eller hunden på något sätt genom att till exempel dirigera hundföraren. Vid provets slut lämnas både skriftlig och muntlig kritik och domaren ska förvissa sig om att provtagaren har förstått bedömningen.
Vid provet bedöms de kriterier som avgör om hunden är lämplig eller inte att använda till vildsvinsjakt. Dessutom bedöms hundens sök och hundens spårförmåga, men dessa bedömningar ligger inte till grund för lämplighetsbedömningen. Hunden ges antingen omdömet ”Lämplig” eller ”Icke lämplig” baserat på bedömningskriterierna. Domaren ska motivera sin bedömning skriftligt. För att en hund ska erhålla omdömet ”Lämplig” krävs betyget ”Godkänd” på samtliga tre bedömningskriterier.

Bedömningskriterier
Under testet bedöms hundens lämplighet för att användas till vildsvinsjakt. Därför bedöms enbart de egenskaper hos hunden som behandlar de etiska aspekterna av jakt med hund. De egenskaper hos hunden som bedöms är:

-          Självständighet under arbetet
Hunden ska ha sådan självständighet att den arbetar med vildsvinen utan eller med mycket lite stöd från hundföraren. Detta är viktigt för att hunden inte ska bli osäker och söka stöd hos föraren med fara för föraren som följd.

-          Mod
Hunden ska visa tillräckligt mod för att hålla vildsvinen sysselsatta, men inte sätta sig själv i riskabla situationer. Detta är viktigt för att hundföraren på ett tryggt sätt ska kunna närma sig hund och vildsvin.

-          Aggressivitet
Hunden får absolut inte vara aggressiva mot vildsvinen. Hundar som uppvisar detta beteende underkänns omedelbart. Ett aggressivt beteende kan till exempel vara att hunden biter i vildsvinet eller att vildsvinet endast med svårighet klarar av att freda sig från hundens attacker.

-          Sök (dock ej grundande för lämplighet)

-          Spårprov godkänt/underkänt (dock ej grundande för lämplighet)

Självständighet under arbetet

Mycket självständig (Godkänd)
Hunden arbetar med vildsvinet utan avbrott och utan att söka stöd hos hundföraren.

Självständig (Godkänd)
Hunden arbetar med vildsvinet med enbart kortare avbrott utan att söka stöd hos hundföraren.

Tämligen självständig (Godkänd)
Hunden arbetar med vildsvinet med enbart kortare avbrott. Under något av avbrotten söker hunden kontakt och stöd hos föraren.

Tveksam självständighet (Godkänd)
Hunden har under arbetet med vildsvinet ett (1) längre avbrott under vilket den söker förarens stöd innan den fortsätter arbetet med vildsvinet.

Svag självständighet (Godkänd)
Hunden har under arbetet med vildsvinet fler än ett (1) längre avbrott under vilket den söker förarens stöd innan den fortsätter arbetet med vildsvinet.

Saknar självständighet (Icke godkänd)
Hunden är ovillig till att arbeta med vildsvinet och söker ideligen stöd hos hundföraren. Om vildsvinet flyttar sig för långt från hundföraren bryter hunden och återgår inte till vildsvinet utan att hundföraren bistår hunden.

Mod

Fullt mod (Godkänd)
Hunden arbetar mycket nära vildsvinet, utmanar, parerar utfall och visar ingen rädsla vid arbetet med vildsvinet.

Gott mod (Godkänd)
Hunden arbetar tämligen nära vildsvinet, utmanar måttligt, parerar utfall och visar ingen rädsla vid arbetet med vildsvinet.

Visst mod (Godkänd)
Hunden arbetar med visst avstånd till vildsvinet, utmanar ogärna, parerar utfall överdrivet och visar försiktighet vid arbetet med vildsvinet.

Lite mod (Godkänd)
Hunden arbetar med avstånd till vildsvinet, utmanar inte alls men arbetar ändå med vildsvinet trots eventuella anfall utan att söka förarstöd.

Dåligt mod (Godkänd)
Hunden arbetar med långt avstånd till vildsvinet och utmanar det inte alls. Vid eventuella anfall bryter hunden och söker förarstöd innan den fortsätter arbetet.

Flyktbenägen (Icke godkänd)
Hunden visar sig ovillig att arbeta med vildsvinet. Håller ett väldigt långt avstånd och visar mycket rädsla. Vid ett eventuellt anfall bryter hunden och återvänder till föraren som inte kan motivera hunden till att fortsätta.

 

Aggressivitet

Ingen aggressivitet (Godkänd)
Hunden arbetar med vildsvinen helt utan att angripa dem.

Aggressivitet (Icke godkänd)
Hunden visar upp ett aggressivt beteende, antingen genom att försöka ”nafsa” i vildsvinet, bita det eller genom att konstant manövrera för att komma åt att attackera vildsvinet.